Wat is CLP?

CLP is een EU verordening over de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. CLP is de afkorting van de Engelse termen Classification, Labeling en Packaging. Het is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem van de Verenigde Staten, GHS genaamd. Globally Harmonised System.

 

Bescherming en waarborg

CLP heeft enerzijds tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mensen die met deze stoffen werken én het milieu te garanderen. Anderzijds is CLP een waarborg voor het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen.

 

Wettelijk bindend

CLP is wettelijk bindend in alle lidstaten van de EU en van toepassing op alle bedrijfstakken. Op basis van CLP zijn fabrikanten, importeurs of grondstofverwerkers (mengers, mixers) bij levering van hun producten wettelijk verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op passende wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken.

 

Belangrijkste doel CLP

Het belangrijkste doel van CLP is te bepalen of een stof of mixture (mengsel) eigenschappen bezit die mogelijk gevaarlijk zijn in bijvoorbeeld toxicologische zin of qua brandbaarheid.
Vervolgens worden deze gevaren kenbaar gemaakt door de stof of mengsel volgens de criteria van CLP in te delen in een bepaalde gevarenklasse en – categorie. De gevarenklassen in CLP hebben betrekking op fysische, gezondheid-, milieu- en aanvullende gevaren.

 

Kenbaar maken gevaren

Is een stof of mengsel eenmaal ingedeeld, dan moeten de geïdentificeerde gevaren kenbaar worden gemaakt aan iedere betrokkene in de toeleveringsketen. Dit gebeurt met behulp van veiligheidsinformatiebladen en etikettering.
Deze criteria worden door CLP gedetailleerd beschreven aan de hand van pictogrammen, signaalwoorden en standaardzinnen voor gevaar, preventie, respons, bewaring en verwijdering voor elke gevarenklasse en -categorie. Tevens beschrijft CLP algemene verpakkingsnormen om de veilige levering van gevaarlijke stoffen en mengsels te erzekerenwaarborgen. Ook vormt CLP de grondslag voor veel wettelijke bepalingen over het risicobeheer van chemische stoffen.

 

De volgende procedures maken deel uit van CLP:

 

Geharmoniseerde indeling en etikettering

Om adequaat risicobeheer in de hele EU te waarborgen is de indeling en etikettering van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen is geharmoniseerd.

 

Herziening bestaande harmonisatie

De lidstaten en fabrikanten, importeurs of afnemers kunnen een voorstel doen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) van een stof.  Wanneer een stof echter werkzaam is in biociden of gewasbeschermingsmiddelen kunnen alleen lidstaten kunnen een herziening van een bestaande harmonisatie voorstellen en CLH-voorstellen indienen.

 

Alternatieve chemische namen in mengsels

Om het vertrouwelijke karakter van de activiteiten en de intellectuele eigendomsrechten te beschermen kunnen leveranciers alternatieve chemische namen voor een stof in een mengsel aanvragen. Goedgekeurd door ECHA zijn deze alternatieve namen geldig in alle lidstaten van de EU.

 

C&L-inventaris

Fabrikanten en importeurs zijn wettelijk verplicht de indeling- en etiketteringinformatie voor de stoffen die ze in de handel brengen in te dienen voor opname in de C&L-inventaris van ECHA.

 

Gifcentra

Voor de tenuitvoerlegging van geharmoniseerde informatie-eisen voor kennisgevingen uit hoofde van artikel 45 werd in 2017 een nieuwe bijlage VIII aan de CLP-verordening toegevoegd. Deze informatie wordt aan de aangewezen instanties in de lidstaat overgelegd en wordt gebruikt voor hulpverlening (de gifcentra).
Bijlage VIII beschrijft een unieke formule-identificatie (UFI) die op het etiket van het mengsel moet staan en een eenduidig verband vormt tussen een mengsel dat in de handel wordt gebracht en de informatie aan de hulpverlening.

 

Op zoek naar software voor veiligheidsbladen? Klik hier.