REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen

 
REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. Het verplicht toeleveringsbedrijven van chemische stoffen om eigenschappen en risico’s van chemische stoffen te vermelden. Tevens geeft het maatregelen aan waarmee risico’s worden beheerst. Toeleveringsbedrijven zijn namelijk verantwoordelijk voor veilig gebruik en beperking van risico’s van gebruik van chemische stoffen.
De regels om een veilig gebruik te garanderen omvatten ongeveer 30.000 chemische stoffen. Bij veel van deze stoffen zijn de effecten voor mens en milieu niet of niet volledig bekend.

 

Consequenties REACH voor leveranciers en afnemers

In eerste instantie heeft REACH gevolgen voor fabrikanten en importeurs van chemische stoffen. Maar het heeft ook consequenties voor de gebruikers verderop in de keten. Van leverancier tot afnemer wordt iedere keer informatie gegeven om de risico’s van de stoffen te beheersen. Het is aan de gebruiker van deze stoffen om deze informatie mee te nemen om te komen tot een veilige werkwijze. In de arboregelgeving gaat het hierbij om het opstellen van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), het Plan van Aanpak en het nemen van beheersmaatregelen. Aldus grijpen REACH en de arbo-regelgeving op elkaar in.

 

Risico’s beperken

Met de informatie uit REACH kunnen werkgevers gerichter maatregelen treffen om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te beperken. Tevens dienen fabrikanten/importeurs aan te geven op welke wijze veilig en gezond met de stoffen kan worden gewerkt. In een groot aantal gevallen verplicht REACH producenten en importeurs van chemische stoffen om blootstellingscenario’s of exposure-scenario’s op te stellen voor gebruikers van hun chemicaliën. Zo’n scenario bevat een beoordeling van het risico van het werken met de stof én de maatregelen die nodig zijn om dit op een veilige manier te kunnen doen.

 

Hoe wordt er gewerkt en wat is de blootstelling?

Om een blootstellingscenario op te stellen is het vereist te weten hoe er met een stof/product wordt gewerkt. En wat de blootstelling tijdens deze werkzaamheden precies is. Om dat op een goede manier in te vullen dienen werkgevers met leveranciers te overleggen welke gebruikswijzen van deze stoffen/producten gangbaar zijn. En in hoeverre de gebruikswijze van deze werkgever daarmee overeenkomt of afwijkt. In overleg met Stoffenmanager® kan een blootstellingsscenario worden bepaald.

 

Stoffenmanager®

Stoffenmanager® is een online tool om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en te beheersen. Met Stoffenmanager® verloopt de communicatie over gevaarlijke stoffen tussen managers, werknemers en externe stakeholders efficiënt en duidelijk.

 

Meer weten?
  • Wilt u meer weten over REACH? Kijk dan op de website bij Chemische stoffen goed voorbereid van de Nederlandse REACH helpdesk. De functie van deze helpdesk is het ondersteunen van het bedrijfsleven en het wordt uitgevoerd door Agentschap NL (RVO) en het RIVM.
  • Meer weten over de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels? Ga dan naar de website van de Nederlandse CLP/EU-GHS Helpdesk.
  • Het gevaar van chemische stoffen. Korte animatiefilms over het veiligheidsthema ‘het gevaar van chemische stoffen’.
  • REACH-informatie ten behoeve van het Arbobeleid in bedrijven, website van Inspectie SZW.