Nieuws

Deadline overgangsregeling PCN nadert!

Deadline overgangsregeling PCN nadert!

Januari 2025 markeert het einde van de overgangsperiode voor de nieuwe geharmoniseerde Europese kennisgevingen, PCN. Dit houdt in dat van elk product dat op de Europese markt wordt gebracht en dat voldoet aan de vereisten van de verordening (meer informatie hier), het dossier moet worden gepresenteerd en bijgewerkt volgens het geharmoni- … <Lees Meer>

EU moet meer doen om bevolking …

EU moet meer doen om bevolking te beschermen tegen chemicaliën
… te beschermen tegen chemicaliën. Het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn het erover eens: er zijn verdere inspanningen nodig om de impact van verontreinigende stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Tegelijkertijd vergroot het International Chemical Secretariat (ChemSec) het bewustzijn over de vervuilingscrisis. De EU wil met haar chemicaliënstrategie … <Lees Meer>

Verbeterde toegankelijkheid op nieuwe …

Verbeterde toegankelijkheid op nieuwe ECHA CHEM-website!

… ECHA CHEM-website! Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft onlangs zijn nieuwste poging onthuld om de verspreiding van chemische informatie te stroomlijnen: de New ECHA Chem-website. Dit platform fungeert als een uitgebreide opslagplaats met een schat aan gegevens over chemicaliën, met als doel belanghebbenden te voorzien … <Lees Meer>

Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVC


Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) publiceert onderzoek naar polyvinylchloride (PVC) hars, additieven, microdeeltjes. ECHA vindt dat de risico’s van PVC-hars ‘afdoende onder controle’ zijn, maar stelt maatregelen voor tegen additieven en deeltjes. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) onderzoekt vinylchloride in de hoedanigheid van een stof met hoge … <Lees Meer>

EU implementeert baanbrekende​​ …


wetgeving tegen microplastics! Dankzij de gefaseerde implementatie van de verordening kunnen bedrijven en industrieën zich geleidelijk aan de nieuwe vereisten aanpassen. In een poging om de plasticvervuiling terug te dringen heeft de Europese Unie (EU) nieuwe wetgeving ingevoerd, Verordening (EU) 2023/2055 van de Commissie, om synthetische polymeer-  … <Lees Meer>

Exporteert u naar Californië?

Exporteert u naar Californië?

… Houd dan rekening met Proposition 65! Propositie 65 is een wet uit 1986 die inwoners van Californië beschermt tegen de consumptie of blootstelling aan chemicaliën die schadelijk kunnen zijn. Meer formeel gesteld dient een Proposition 65-waarschuwing om individuen te informeren dat het gebruik van een product of het betreden van een locatie hen kan blootstellen aan een aanzienlijke … <Lees Meer>

Deadline Antigifcentrum voor mengsels​ …

Deadline Antigifcentrum voor mengsels voor exclusief industrieel gebruik nadert!

… voor exclusief industrieel gebruik nadert! Het is tijd dat producenten, importeurs en downstreamgebruikers van mengsels voor exclusief industrieel gebruik bestemd zijn, hun meldingen voor gifcentra bijwerken, Om volledig te voldoen aan de geharmoniseerde informatie-eisen zoals uiteengezet in bijlage VIII bij de CLP-verordening, is het tijd dat … <Lees Meer>

Wanneer moet u uw veiligheids- …

Wanneer moet u uw veiligheidsinformatiebladen (SDS) bijwerken of herzien?

… informatiebladen (SDS) bijwerken of herzien? Een blik op de wettelijke vereisten voor SDS-updates in de belangrijkste landen die GHS hebben ingevoerd. Wettelijke vereisten begrijpen in landen die GHS hebben ingevoerd. Introductie: Chemische leveranciers moeten hun VIB’s regelmatig herzien en bijwerken om nieuwe informatie over gevaren, beschermende … <Lees Meer>

ECHA ziet breed gebruik alternatieven​​ …

ECHA ziet breed gebruik alternatieven voor chemische veiligheidsbeoordeling

voor chemische veiligheidsbeoordelingHet rapport laat zien dat er nog steeds meer worden gebruikt dan vergelijkende onderzoeken, waarbij read-across de meest vermoedelijke optie is. In-vitrotestmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt, hebben de afgelopen jaren een gegarandeerde opmars. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft zijn vijfde … <Lees Meer>

Nieuwe SDS-voorschriften bijlage II vanaf​ …

Nieuwe SDS-voorschriften bijlage II vanaf 1 januari 2023 verplicht!

… 1 januari 2023 verplicht! Verordening (EU) 2020/878, die bijlage II van de REACH-verordening wijzigt en nieuwe eisen stelt aan de veiligheidsinformatiebladen van chemische producten in de Europese Unie, is sinds twee jaar van kracht. Zij is op 1 januari 2021 in werking getreden en sindsdien zijn velen van u al bezig de door de nieuwe voorschriften vereiste … <Lees Meer>

18e Adaptation to Technical​ …

18e Adaptation to Technical and scientific Progress (ATP) van het CLP gepubliceerd

… and scientific Progress (ATP) van het CLP gepubliceerd. De gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 is op 3 mei 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en zal vanaf 1 december 2023 worden toegepast. De laatste wijziging van de CLP-verordening, die de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang garandeert, … <Lees Meer>

SIAM werkt samen met Vicente Ferrer Foundation in​ …

SIAM werkt samen met Vicente Ferrer Foundation in

… “Oxygen for India”-campagne. Sinds 1969 zet de Vicente Ferrer Foundation zich in voor de strijd tegen armoede en de ontwikkeling van een van de meest verarmde gebieden van India, de staten Andhra Pradesh en Telangana. De stichting houdt zich normaalgesproken bezich met acties om het bewustzijn van hygiënegewoonten te vergroten … <Lees Meer>

Richtsnoeren kennisgevingen gifcentra 4.0

Richtsnoeren kennisgevingen gifcentra 4.0

De “Guidance on Poison Centres Notifications” is een oriënterend document over de Europese geharmoniseerde informatie met betrekking tot noodmaatregelen voor de gezondheid (bijlage VIII bij CLP). Bedoeld om gebruikers die onder de regelgeving vallen, te helpen aan hun verplichtingen te voldoen. De eerste versie is ontwikkeld met de steun van een gespecialiseer-… <Lees Meer>

Besluiten lidstaten uitvoering …

Besluiten lidstaten uitvoering bijlage VIII bij CLP-verordening

… bijlage VIII bij CLP-verordening. Bijlage VIII geharmoniseerde kennisgevingen aan gifcentra (PCN) is voor het eerst ten uitvoer gelegd vanaf 1 januari 2021. Geldend voor consumenten en professionele gebruikers. Importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs die gevaarlijke mengsels op de Europese … <Lees Meer>

Evaluatieactiviteiten versneld door​ …

Evaluatieactiviteiten versneld door groepsbeoordeling chemische stoffen

… groepsbeoordeling chemische stoffen. In 2020 controleerde ECHA 1.900 chemische stoffen om vast te stellen of er behoefte was aan verdere beoordeling. Registraties voor 258 chemicaliën werden ook gecontroleerd op naleving van de REACH-vereisten. Er zijn nog steeds betere veiligheidsgegevens van … <Lees Meer>

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

De routekaart – die is opgesteld om tegen 2020 alle relevante zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en op te nemen in de kandidaatslijst – heeft zojuist een analyse gepubliceerd van de belangrijkste resultaten en uitgebreide doelstellingen. In 2013 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA de krachten … <Lees Meer>

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: …

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:

… overgangsperiode bevestigd. Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022.
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA publiceerde afgelopen december 2020 de vierde versie van zijn Richtsnoer voor het … <Lees Meer>

Bent u klaar voor opstellen dossier …

… geharminiseerd formaat (PCN)? Ontdek de NIEUWE PCN-MODULE van Chemeter! Volg ons webinar op 8 oktober 2020! Vanaf 1 januari 2021 bent u wettelijk verplicht de nieuwe geharmoniseerde kennisgeving bij de Gifcentra aan te leveren. Herkent u de volgende vragen: Waaruit bestaat die kennis- … <Lees Meer>

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182. De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot doel een ​​hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Evenals het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen. … <Lees Meer>

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische <Lees Meer>

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

Volgens de regelgever van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) is het aantal wereldspelers dat op zoek is naar nieuwe goedkeuringen voor de verkoop van biociden in de EU <Lees Meer>

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is geüpgraded naar 205 stoffen. Het ECHA (European Chemical Agency) heeft zojuist 4 nieuwe stoffen toegevoegd; vanwege hun reproductietoxiciteit, hormoonontregeling en een combinatie van andere zorgwekkende eigenschappen. Onze<Lees Meer>

Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Is uw bedrijf er klaar voor? Vanaf 2020 zullen er verdere beperkingen voortvloeien uit de Europese chemische verordening REACH. Vanaf 2 januari 2020 is het gebruik van BPA (bisfenol A) voor het coaten van thermisch papier (bonnen, faxpapierrollen, enz.) … <Lees Meer>