Nieuws

Besluiten lidstaten uitvoering …

Besluiten lidstaten uitvoering bijlage VIII bij CLP-verordening

… bijlage VIII bij CLP-verordening. Bijlage VIII geharmoniseerde kennisgevingen aan gifcentra (PCN) is voor het eerst ten uitvoer gelegd vanaf 1 januari 2021. Geldend voor consumenten en professionele gebruikers. Importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs die gevaarlijke mengsels op de Europese … <Lees Meer>

Evaluatieactiviteiten versneld door​ …

Evaluatieactiviteiten versneld door groepsbeoordeling chemische stoffen

… groepsbeoordeling chemische stoffen. In 2020 controleerde ECHA 1.900 chemische stoffen om vast te stellen of er behoefte was aan verdere beoordeling. Registraties voor 258 chemicaliën werden ook gecontroleerd op naleving van de REACH-vereisten. Er zijn nog steeds betere veiligheidsgegevens van … <Lees Meer>

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

De routekaart – die is opgesteld om tegen 2020 alle relevante zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en op te nemen in de kandidaatslijst – heeft zojuist een analyse gepubliceerd van de belangrijkste resultaten en uitgebreide doelstellingen. In 2013 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA de krachten … <Lees Meer>

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: …

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:

… overgangsperiode bevestigd. Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022.
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA publiceerde afgelopen december 2020 de vierde versie van zijn Richtsnoer voor het … <Lees Meer>

Bent u klaar voor opstellen dossier …

… geharminiseerd formaat (PCN)? Ontdek de NIEUWE PCN-MODULE van Chemeter! Volg ons webinar op 8 oktober 2020! Vanaf 1 januari 2021 bent u wettelijk verplicht de nieuwe geharmoniseerde kennisgeving bij de Gifcentra aan te leveren. Herkent u de volgende vragen: Waaruit bestaat die kennis- … <Lees Meer>

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182. De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot doel een ​​hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Evenals het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen. … <Lees Meer>

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische <Lees Meer>

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

Volgens de regelgever van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) is het aantal wereldspelers dat op zoek is naar nieuwe goedkeuringen voor de verkoop van biociden in de EU <Lees Meer>

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is geüpgraded naar 205 stoffen. Het ECHA (European Chemical Agency) heeft zojuist 4 nieuwe stoffen toegevoegd; vanwege hun reproductietoxiciteit, hormoonontregeling en een combinatie van andere zorgwekkende eigenschappen. Onze<Lees Meer>

Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Is uw bedrijf er klaar voor? Vanaf 2020 zullen er verdere beperkingen voortvloeien uit de Europese chemische verordening REACH. Vanaf 2 januari 2020 is het gebruik van BPA (bisfenol A) voor het coaten van thermisch papier (bonnen, faxpapierrollen, enz.) … <Lees Meer>