Software voor veiligheidsbladen

Als producent, importeur, verdeler of mixer van gevaarlijke stoffen bent u wettelijk verplicht om bij het leveren van uw producten een veiligheidsblad (VIB, MSDS, SDS, Safety Datasheet) aan te bieden. Het opstellen van zo’n veiligheidsinformatieblad kan handmatig gebeuren, maar dat is tijdrovend en ingewikkeld. Bovendien is er een grote kans op fouten en onnauwkeurigheden. Met software voor veiligheidsbladen bespaart u enorm veel tijd, energie en fouten.

 

Tijdrovend en ingewikkeld

Waarom is het opstellen van een veiligheidsblad zo tijdrovend en ingewikkeld? Neem het geval dat u gevaarlijke stoffen levert aan een groot aantal bedrijven in veel verschillende landen. Dan moeten uw veiligheidsbladen niet alleen voldoen aan de wettelijke voorschriften van die landen. U dient de veiligheidsinformatiebladen tevens aan te bieden in de desbetreffende talen. Bedenk daarbij ook dat zowel wetgeving als productsamenstelling nogal eens verandert. Dan is het logisch dat uw onderneming veel tijd en financiële middelen kwijt is met het handmatig samenstellen van MSDS documenten.

 

Geen dagelijkse routine

Tegenovergesteld. Stel dat u een beperkt aantal klanten alleen in Nederland heeft. Dan moet uw veiligheidsblad nog steeds bij iedere zending 100% correct zijn en voor 100% voldoen aan de wettelijke eisen. Hoogstwaarschijnlijk kost het opstellen van een veiligheidsinformatieblad u in dit geval extra inspanning en tijd. Juist omdat het geen dagelijkse routine is.
In beide gevallen kan software voor veiligheidsinformatiebladen een uitkomst zijn.

 

Twee mogelijkheden

Kiezen voor software voor veiligheidsinformatiebladen is een keuze voor snelheid, zekerheid (geen fouten!) en gemak. Twee mogelijkheden:

  1. de onderneming schaft de software zelf aan
  2. de onderneming laat de VIB’s opstellen door een externe specialist

 

Meerdere afnemers in meerdere landen

De aanschaf van software voor veiligheidsinformatiebladen is met name prijzig door de licentie. Maar dat is eenmalig. De jaarlijkse abonnementskosten voor het onderhoud zijn bij de meeste aanbieders niet onoverkomelijk. Toch is het kiezen voor een softwareoplossing – in plaats van het handmatig te doen – vooral geschikt voor bedrijven met meerdere (en wisselende) afnemers in meerdere landen, die veelal ook meerdere specialisten in dienst hebben die zich dagelijks bezighouden met het opmaken van veiligheidsinformatiebladen. Overigens betekent de aanschaf van deze software niet dat deze mensen niet meer nodig zijn. Ook met software voor veiligheidsbladen heb je mensen nodig met verstand van de classificatie van gevaarlijke stoffen.

 

Beperkt aantal afnemers in beperkt aantal landen

De aanschaf van software voor veiligheidsinformatiebladen is minder relevant voor bedrijven met een beperkt aantal vaste afnemers in een beperkt aantal landen. In dit geval overstijgen de kosten van de aanschaf van de software met het bijbehorende jaarlijkse abonnement het rendement dat daaruit kan worden gehaald. Deze ondernemingen kunnen de productie van hun veiligheidsbladen het beste per order uitbesteden aan externe specialisten.

Wat zijn veiligheidsinformatiebladen?

Veiligheidsinformatiebladen zijn gestructureerde documenten met informatie over de risico’s van een gevaarlijke (grond)stof of preparaat (mengsel, mixture) en bevat tevens aanbevelingen voor veilig gebruik ervan op het werk.
Veiligheidsbladen beschrijven alle eigenschappen van het product. Van de chemische samenstelling en de gevaren tot informatie over (persoonlijke) beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.

 

Niet voor privé-personen

Let op: Veiligheidsinformatiebladen zijn niet bedoeld voor privé-personen die dergelijke producten kopen voor eigen gebruik. Hiervoor dienen etikettering op de verpakking en eventueel bijgesloten gebruiksvoorschriften.

 

Wettelijke verplichtingen

De ingevulde informatie op het veiligheidsinformatieblad dient 100% correct te zijn. Als de informatie op het blad niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor de medewerkers van het bedrijf waar dat product verder wordt verwerkt of voor de eindgebruiker. Het verdient dan ook altijd aanbeveling voor bedrijven die met die aangeleverde grondstoffen werken om via de VIB check te controleren of het Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken. REACH en CLP zijn opgesteld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen, oftewel ECHA.

Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

In de productie van gebruiksartikelen en voedingsmiddelen worden veel gevaarlijke stoffen gebruikt. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is veiligheid van het grootste belang. Daarom bestaan er verschillende regels en systemen die het werken met gevaarlijke stoffen in goede banen leiden. We zetten ze bij deze voor u op een rij.

 

Regels en systemen om met gevaarlijke stoffen te werken:

 

ARIE en Brzo

Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee. Daarvoor bestaat aanvullende regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit opgenomen Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling). <Lees meer>

 

Chroom-6

Chroom-6 houdende verbindingen zijn (zeer) schadelijk voor de gezondheid. Vanwege de hoge risico’s die blootstelling aan deze stoffen met zich meebrengen moeten er adequate maatregelen genomen worden. <Lees meer>

 

Etikettering (verpakking van gevaarlijke stoffen)

Volgens de Europese regels voor het werken met gevaarlijke stoffen (REACH) moeten producenten én verkopers weten welke gevaarlijke stoffen in producten zitten. Een etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof geeft de eerste informatie die noodzakelijk is om er zonder risico’s mee te kunnen werken. <Lees meer>

 

Explosieveiligheid/ATEX

De eenvoudigste manier om explosieveiligheid te garanderen is ervoor te zorgen dat er geen brandbare stof aanwezig is. Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die minder explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst. <Lees meer>

 

Gevaarsymbolen voor gevaarlijke stoffen

Op het etiket van (producten met) gevaarlijke stoffen staan gevaarsymbolen en R- en S-zinnen. De gevaarsymbolen geven het gevaar weer in de vorm van een plaatje (zoals een vlam, een doodshoofd en een andreaskruis). De nummers van de R- en S-zinnen zijn in iedere taal gelijk. <Lees meer>

 

Grenswaardestelsel gevaarlijke stoffen

Werkgevers moeten bepalen of er veilig met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Dit kan door de blootstelling te vergelijken met de zogeheten grenswaarde van een stof. Blijft de concentratie gevaarlijke stof beneden de grenswaarde, dan zijn werknemers over het algemeen voldoende beschermd. Als de concentratie de grenswaarde nadert, dan is het goed om maatregelen te nemen. Is de concentratie hoger dan de grenswaarde, dan is het werken met gevaarlijke stoffen onveilig. Werkgevers zijn in dat geval verplicht om de concentratie te verlagen. <Lees meer>

 

Opslag van gevaarlijke stoffen

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s bestaan of ontstaan. In veel bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen. Denk aan werkvoorraden op of nabij de werkplek, restanten of afvalchemicaliën, en opslag van grotere werkvoorraden en van producten in magazijnen. <Lees meer>

 

PIMEX (Picture Mix Exposure)

PIMEX staat voor Picture Mix Exposure. Het is een methode om met een videocamera en een direct metend meetapparaat tegelijkertijd in één computerscherm de opgenomen filmbeelden van de werksituatie en de daarbij optredende blootstelling te tonen. <Lees meer>

 

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen)

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen’. <Lees meer>

 

Transport van gevaarlijke stoffen

Om veilig werken mogelijk te maken en het milieu te ontzien, is het vervoer van gevaarlijke stoffen aan een groot aantal regels gebonden. De stof mag tijdens het vervoer in principe niet buiten de verpakking komen. De eisen waaraan de verpakking moet voldoen, verschillen per stof. Hoe gevaarlijker de stof, des te strenger de eisen. <Lees meer>

 

VASt beleidsprogramma (2004-2007)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de periode 2004 tot 2007 het programma VASt (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen) uitgevoerd. Het doel was de arbeidsomstandigheden rond het werken met gevaarlijke stoffen te verbeteren. <Lees meer>

 

VOS (vluchtige organische stoffen)

Blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOS) kan leiden tot het ontstaan van het organisch psychosyndroom (OPS). Daarom geldt voor sommige werkzaamheden een vervangingsplicht. <Lees meer>

Ja, ik wil vrijblijvend een gratis demo van Siam-it software voor veiligheidsbladen

7 + 12 =