Prior Informed Consent (PIC)

De verordening Prior Informed Consent of PIC (EU Verordening 649/2012) heeft betrekking op voorafgaande geïnformeerde toestemming. Het regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden en legt verplichtingen op voor de uitvoer van deze producten naar niet-EU-landen. Het doel van PIC is bevordering van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking in de internationale handel van gevaarlijke chemische stoffen. Met PIC worden ontwikkelingslanden geinformeerd over het veilig opslaan, vervoeren, gebruiken en verwijderen van gevaarlijke chemische stoffen. Aldus wordt de gezondheid van mens en milieu in die landen beschermd.

PIC is van toepassing op de in bijlage I vermelde chemische stoffen die verboden of onderworpen zijn aan strenge beperkingen. Denk aan industriële chemische stoffen, pesticiden en biociden zoals benzeen, chloroform, atrazine en permethrine. De uitvoer van deze producten is onderworpen aan twee typen vereisten: kennisgeving van uitvoer en uitdrukkelijke toestemming.

 

Chemische stoffen die niet worden uitgevoerd

Ook chemische stoffen die niet mogen worden uitgevoerd vallen onder PIC. Denk aan stoffen zoals zoals vermeld in bijlage V en alle chemische stoffen die moeten voldoen aan de relevante EU-wetgeving voor verpakking en etikettering.

 

Andere EU wetgeving van toepassing

Op chemische stoffen die voorkomen in verdovende middelen, radioactief materiaal, afvalstoffen, chemische wapens, levensmiddelen en levensmiddelenadditieven, diervoeders, genetisch gemodificeerde organismen en farmaceutische middelen – met uitzondering van desinfecterende middelen, insecticiden en parasietenbestrijdingsmiddelen – is andere EU-wetgeving van toepassing.

 

Uitzonderingen

PIC is niet van toepassing op chemische stoffen die voor onderzoek of analyse worden in- of uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt in hoeveelheden die de gezondheid van de mens of het milieu hoogstwaarschijnlijk niet beïnvloeden. Met een maximum van tien kilogram per exporteur, per invoerend land, per kalenderjaar.

 

Wat is de rol van ECHA?

ECHA is verantwoordelijk voor de administratieve en technische taken met betrekking tot PIC. De hoofdtaak van ECHA is de verwerking van kennisgevingen van uitvoer, het versturen van die documentatie naar de invoerende landen buiten de EU en het bijhouden van een databank van die kennisgevingen plus de uitdrukkelijke toestemmingen van de invoerende landen.
Tevens biedt ECHA hulp en zowel technische als wetenschappelijke begeleiding. Aan de industrie, de aangewezen nationale instanties in zowel de EU als derde landen en de Europese Commissie.