18e Adaptation to Technical and scientific Progress (ATP) van het CLP gepubliceerd
18e Adaptation to Technical and scientific Progress (ATP) van het CLP gepubliceerdDe gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 is op 3 mei 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en zal vanaf 1 december 2023 worden toegepast.

De laatste wijziging van de CLP-verordening, die de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang garandeert, is op 23 mei 2022 in werking getreden, maar voorziet in een respijtperiode voor de toepassing ervan, die voor eind 2023 is gepland, zodat bedrijven voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe wettelijke voorschriften aan te passen.

De richtlijn bevat onder meer de volgende belangrijke nieuwe voorschriften:

1. De toevoeging van 39 nieuwe stoffen aan bijlage VI van het CLP, waaronder:

-2,4,6-tri-tert-butylfenol: Repr. 1B / Acute Tox. 4 / STOT RE 2 / Huidgevoelig. 1B
-Perfluoroheptaanzuur: Repr. 1B / STOT RE 1
-Benzofenon: Carc. 1B
-2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan: Muta. 2 / Repr. 1B/ STOT RE 1
-Ammoniumbromide: Repr. 1B / Lact./ STOT SE 3/ STOT RE 1 / Eye Irrit. 2
-Melamine: Carc. 2 / STOT RE 2
-Telluriumdioxide: Repr. 1B

2. 17 gewijzigde vermeldingen, waaronder trichloorsilaan, cumeen, divanadiumpentaoxide of 2-butoxyethanol.
3. Het schrappen van de vermelding die overeenstemt met indexnummer 615-007-00-X.

Binnen SIAM zijn wij reeds bezig onze software CHEMETER aan te passen aan deze nieuwe verordening.

Lees ook: SIAM werkt samen met Vicente Ferrer Foundation in “Oxygen for India”-campagne

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!