Richtsnoeren kennisgevingen gifcentra 4.0De “Guidance on Poison Centres Notifications” is een oriënterend document over de Europese geharmoniseerde informatie met betrekking tot noodmaatregelen voor de gezondheid (bijlage VIII bij CLP). Bedoeld om gebruikers die onder de regelgeving vallen, te helpen aan hun verplichtingen te voldoen.

Richtsnoeren kennisgevingen gifcentra 4.0

De eerste versie is ontwikkeld met de steun van een gespecialiseerde werkgroep bestaande uit deskundigen uit de industrie, door lidstaten aangewezen instanties en Europese toxicologische instituten. Sinds de eerste versie in februari 2019 is het document in overleg met de ECHA-partners bijgewerkt.

 

Publicatie vierde versie

Enkele weken geleden is de vierde versie gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op problemen en oplossingen die door bepaalde industriële sectoren zijn vastgesteld in het geharmoniseerde kennisgevingsproces. We lichten per afdeling de belangrijkste nieuwigheden toe.

 

Deel 3: verplichtingen

In dit deel wordt het algemene kader van de bepalingen van artikel 45 van het CLP en bijlage VIII omschreven. Er wordt verduidelijkt wie een rol kan spelen of mogelijke verplichtingen heeft in verband met de bepalingen ervan.

 

Drie belangrijke wijzigingen

De nieuwe versie bevat in dit verband de volgende belangrijke wijzigingen:

 • Verklaringen over de grens tussen mengsel en stof hebben in punt 3.3.
 • Nieuw punt 3.3.1.3.1 om de vrijstelling voor douaneverven te behandelen.
 • Toevoeging in punt 3.4 van een verduidelijking betreffende mengsels met eindgebruik waarvoor geen kennisgevingsvoorschriften gelden.

 

Deel 4: over indieningsvereisten

In deze afdeling worden de verplichtingen uit hoofde van artikel 45 en de belangrijkste elementen betreffende de indiening van informatie zoals voorgeschreven in bijlage VIII uiteengezet. Er wordt uitleg gegeven over bepaalde concepten en de mogelijke verdere stappen die moeten worden begrepen voordat met de voorbereiding van de indiening wordt begonnen.

 

De belangrijkste nieuwigheden van versie 4.0.
 • Toevoeging in punt 4.2.1 van een verduidelijking van het UFI-concept dat wordt toegepast op groepen verwisselbare onderdelen, standaardformules en brandstoffen.
 • In paragraaf 4.2.7 een verduidelijking toegevoegd over de noodzaak om de UFI bij te werken in geval van kennisgevingen die betrekking hebben op standaardformules, brandstoffen of die onderling verwisselbare onderdelengroepen bevatten.
 • Een nieuw punt 4.2.8.3 toegevoegd met details over de etiketteringsvoorschriften voor verven op maat.

 

Deel 5: over de informatie in de indeling

Dit deel bevat richtsnoeren over welke informatie volgens de wettekst nodig is in het geval van een volledige indiening en in het geval van een beperkte en groepsgewijze indiening.

 

Verduidelijkingen

Er zijn tal van verduidelijkingen aangebracht:

 • Toevoeging in punt 5.3.1 van een verduidelijking over de uitgebreide vrijstelling van de verplichting om geen onderdelen aan te melden die niet aanwezig zijn.
 • Toevoeging in punt 5.3.2 van een aanbeveling om de aanwezigheid van micro-organismen in het mengsel te melden wanneer dit relevant is.
 • In punt 5.3.3 de identificatievoorschriften voor mengsels in mengsel verduidelijkt.

 

Volledig nieuwe secties

En er zijn volledig nieuwe secties toegevoegd:

 • Een nieuwe sectie 5.5 toegevoegd over de oplossing met verwisselbare bestanddelengroep.
 • Een nieuwe sectie 5.6 toegevoegd over de bijzondere bepalingen voor stortklaar beton, gips en cementproducten (standaardformules).
 • Een nieuw punt 5.7 toegevoegd over de bijzondere bepalingen voor bepaalde brandstoffen.

Bron: Echa
Lees ook: Besluiten lidstaten uitvoering bijlage VIII bij CLP-verordening

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!