Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020De routekaart – die is opgesteld om tegen 2020 alle relevante zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en op te nemen in de kandidaatslijst – heeft zojuist een analyse gepubliceerd van de belangrijkste resultaten en uitgebreide doelstellingen.

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

In 2013 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA de krachten gebundeld met de autoriteiten van de lidstaten en de Europese Commissie om de SVHC Roadmap 2020 op te stellen. Met als doel om zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en maatregelen te nemen om hun risico’s te beheersen.

 

Beoogde stoffen

De beoogde stoffen staan geregistreerd voor gebruik binnen het toepassingsgebied van autorisatie onder REACH. Daarbij werd prioriteit gegeven aan de stoffen die rechtstreeks door consumenten en professionals worden gebruikt of die met niet-intermediair industrieel gebruik in de EU. In dit stadium heeft het onderzoek zich gericht op stoffen die zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch (CMR’s), persistent, bioacumulerend (PBT’s/zPzB’s) of hormoonontregelaars (EDC’s).

 

Regulatory Management Option Analysis

Het belangrijkste doel van de routekaart kwam tot uiting in de belofte om alle relevante SVHC’s tegen 2020 te hebben geïdentificeerd en opgenomen op de kandidaatslijst. Speciaal voor dit doel heeft ECHA de Regulatory Management Option Analysis RMOA ontwikkeld. Een nieuw systeem om geregistreerde stoffen te screenen om te bepalen of regelgevende maatregelen nodig zijn en om de meest geschikte manieren te vinden om hun risico’s te beheersen.

 

Zeven jaar werk

Na zeven jaar werk heeft ECHA zojuist hun resultaten gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste resultaten van de routekaart en op wat zij op middellange termijn van het project verwachten.

 

Zes essentiële verbeteringen

1. Alle relevante, momenteel bekende SVHC’s zijn geïdentificeerd. In 2017 waren alle SVHC’s opgenomen in de kandidaatslijst voor autorisatie, geïdentificeerd voor andere regelgevende risicobeheersmaatregelen of vereisten naar verwachting geen verdere regelgeving. Eind 2020 zijn er 211 stoffen of stofgroepen in de lijst opgenomen. Naar verwachting zullen er meer worden opgenomen met andere niet-geïdentificeerde kandidaten die stof- of dossierbeoordelingen ondergaan.
2. Implementatie van RMOA. De nieuwe analyse van de opties voor screening en reguleringsbeheer is zeer efficiënt gebleken om nieuwe zorgwekkende stoffen te identificeren en aan te pakken. Eind 2020 waren ongeveer 220 stoffen geanalyseerd volgens de parameters van de RMOA’s. Ongeveer 80% daarvan was voorgesteld voor regelgevende maatregelen.
3. Implementatie van de groepering van chemicaliëngerelateerde stoffen om de identificatie van chemicaliën te versnellen waarvoor regelgevende maatregelen vereist zijn.
4. Ontwikkeling van een nieuwe benadering om voorrang te geven aan stoffen uit aardolie- en steenkoolstromen. Met als doel om deze aan te pakken.
5. Oprichting deskundigengroep inzake ECD’s. Met als doel om samen met de Expertgroep voor persistente, bioacumulatieve en toxische stoffen (PBT-expertgroep) zeer gespecialiseerd wetenschappelijk advies te verstrekken over hormoonontregelende stoffen.
6. Ontwikkeling nieuw instrument voor de coördinatie van openbare activiteiten PACT. Met als doel de transparantie en voorspelbaarheid van autoriteiten te vergroten die werken aan zeer zorgwekkende stoffen die REACH- en CLP-processen ondergaan. Het is een manier om samen te werken met belanghebbenden, die nu inzicht hebben in geplande of lopende activiteiten op de gebieden die verband houden met het werk van de Roadmap en die een directe impact hebben op hun bedrijf.

 

Wat is het volgende?

Het werk dat wordt gestimuleerd door de routekaart 2020 is nu een essentieel onderdeel van de geïntegreerde regelgevingsstrategie van ECHA, die het volgende doel voor 2027 heeft gesteld: voor alle geregistreerde stoffen concluderen of ze een hoge of momenteel lage prioriteit hebben voor het regelgevingsrisico van de EU.

 

SIAM

Bij SIAM volgen we de voortgang van dit proces met speciale interesse en voegen we alle informatie over SVHC’s toe aan onze software voor veiligheidsinformatiebladen, Chemeter, om een ​​bijgewerkt veiligheidsinformatieblad te genereren volgens de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Lees ook: Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: overgangsperiode bevestigd.