15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd!   Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182   De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot...

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU – De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische stoffen in de...