Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: overgangsperiode bevestigd. – Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022.

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:
Publicatie nieuw richtsnoer

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA publiceerde afgelopen december 2020 de vierde versie van zijn Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen volgens het nieuwe geharmoniseerde meldingssysteem. Dit nieuwe systeem is op 1 januari 2021 in werking getreden. Het document is bedoeld om gebruikers te helpen bij het nakomen van hun verplichtingen onder de REACH-verordening. De belangrijkste nieuwigheid die in de laatste versie is geïntroduceerd, is dat de overgangsperiode in de toepassing van de nieuwe Verordening (EU) 2020/878 officieel is bevestigd. Zoals vermeld in paragraaf 1.3.

 

Inhoud paragraaf 1.3

‘In overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EU) 2020/878 kunnen veiligheidsinformatiebladen die zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie, worden gebruikt tot 31 december 2022. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting om de veiligheidsinformatiebladen bij te werken overeenkomstig artikel 31, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, en aan de gevallen waarin de unieke formule-identificatie (UFI) wordt toegevoegd aan de veiligheid gegevensbladen zoals bepaald in sectie 5 van deel A van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).’

 

Oud en nieuw naast elkaar mogelijk

Met andere woorden, tot 31 december 2022 kunnen alle veiligheidsinformatiebladen die na 1 januari 2021 zijn verstrekt, inclusief nieuwe en bijgewerkte veiligheidsinformatiebladen, worden verstrekt in het huidige formaat volgens de Verordening (EU) 2015/830 of in het nieuwe formaat volgens Verordening (EU) 2020/878.

 

Nieuwe eisen en wijzigingen

Naast dit punt is de update V.4. bevat aanwijzingen om te voldoen aan de nieuwe eisen van de herziene bijlage II, inclusief wijzigingen op de volgende punten:

  • Nanovormen (verschillende secties)
  • Opname van de unieke formule-identificatie of UFI-code in sectie 1.1
  • Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad (SDS-sectie 1.3)
  • Horrmoonverstorende eigenschappen (secties 2.3, 11 en 12)
  • De specifieke concentratiegrens, de M-factor en de acute toxiciteitsschatting (SDS-paragrafen 3.1 en 3.2)
  • Een uitbreiding van SDS-rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen, in lijn met het GHS
  • Een update van SDS-sectie 14: Transportinformatie
  • Toepassing van de overgangsperiode (artikel 2 van Verordening (EU) 2020/878)

 

Chemeter software voor veiligheidsinformatiebladen

Als uw bedrijf praktische oplossingen nodig heeft waarmee u ALTIJD op de hoogte kunt blijven van wijzigingen in de regelgeving wereldwijd, raden wij u aan om onze website te bezoeken en CHEMETER te ontdekken, onze software voor veiligheidsinformatiebladen die periodieke updates biedt en die al volop in ontwikkeling is met nieuwe functionaliteiten voor aanpassen aan de laatste regelgeving en bepalingen.

Lees ook: Bent u klaar voor opstellen dossier geharmoniseerd formaat (PCN)?