Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU – De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische stoffen in de Europese Unie zijn vastgelegd.

De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2021, na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

We hebben de belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe verordening samengevat:

IN SECTIE 1 VAN DE MATERIALS SAFETY DATA SHEETS (MSDS) MOET NU WORDEN OPGENOMEN:

  • Het woord ‘nanovorm’ als het blad betrekking heeft op een of meer nanovormen of stoffen die nanovormen bevatten. De verwijzing moet in de productidentificatie worden geplaatst.
  • De unieke formule-identificatiecode (UFI-code) als het mengsel er een heeft.

IN SECTIE 2 – MET BETREKKING TOT DE GEVARENIDENTIFICATIE – MOET DE COMMUNICATIE IN DE TOELEVERINGSKETEN VOOR HORMOONREGELAARS WORDEN VERBETERD.

Sectie 2.3 (andere gevaren) moet informatie bevatten over de vraag of de stof voldoet aan de criteria voor persistente, bioaccumulerende en toxische of zeer persistente en zeer bioaccumulerende eigenschappen. Daarnaast dient het informatie te bevatten over de vraag of de stof is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst voor hormoonontregelende eigenschappen.

IN SECTIE 9 MOET DE BESCHRIJVING VAN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE PRODUCTEIGENSCHAPPEN EXPLICIETER ZIJN.

ANDERE SECTIES
Daarnaast zijn de verklaringen van sommige secties gewijzigd en zijn er nieuwe toegevoegd:

  • In sectie 11 is sectie 11.2 toegevoegd met informatie over andere gevaren. Die sectie omvat twee subsecties, te beginnen met 11.2.1: Over stoffen die in subsectie 2.3 als hormoonontregelend zijn aangemerkt dient – indien mogelijk – informatie te worden verstrekt over de schadelijke gezondheidseffecten als gevolg van dit hormoonontregelende kenmerk. Subsectie 11.2.2. Andere relevante informatie over schadelijke gevolgen voor de gezondheid, zelfs als dit niet vereist is volgens de classificatiecriteria.
  • De nieuwe sectie 12.6 biedt – indien beschikbaar – informatie over schadelijke effecten op het milieu van stoffen die in sectie 2.3 als hormoonontregelend zijn aangemerkt. Deze informatie bestaat uit korte samenvattingen van de informatie, afgeleid van de toepassing van de beoordelingscriteria zoals vastgesteld in de overeenkomstige Verordeningen (EG) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 en (EU) nr. 2018/605. Kortom informatie die relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor het milieu.

De safety data sheets die nog volgens de vorige versie van bijlage II van REACH tot stand zijn gekomen, mogen nog tot 2022 worden gebruikt. Bij Siam echter werken we dagelijks aan het updaten van onze producten in het geval van een wijziging van de regelgeving. Ook passen we onze software voor veiligheidsinformatiebladen aan om alle wettelijke herzieningen die deze maanden aan het licht komen, erin op te nemen.

Om de volledige tekst en alle wijzigingen die door de Verordening (EU) 2020/878 worden ingevoerd te lezen, kunt u hier de pdf-file bekijken: de Verordening (EU) 2020/878.