15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd!

 

Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182

 
De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot doel een ​​hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Evenals het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen.

 
Aan deze doelstellingen wordt onder meer voldaan door op EU-niveau een lijst van stoffen met hun geharmoniseerde indelingen en etiketteringselementen op te stellen. Artikel 37 dient te garanderen dat de regelgeving wordt aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Het geeft de Commissie de bevoegdheid om snel stoffen op te nemen in tabel 3 van deel 3 van bijlage VI, wanneer zij vindt dat de harmonisatie van de indeling en etikettering passend is.

 
Inhoud nieuwe verordening
Na analyse van de meest recente aanbevelingen van het Comité voor risicobeoordeling (RAC) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en opmerkingen van betrokken partijen, is de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1182 van 19 mei 2020 gepubliceerd op 11 augustus 2020. Hierin opgenomen het besluit om de norm aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De nieuwe verordening introduceert:

  • Voorstellen om een ​​geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen in te voeren en om de geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde andere stoffen bij te werken of te schrappen, zijn ingediend bij de ECHA. Dit overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008.
    Op basis van de adviezen over die voorstellen die door het RAC zijn uitgebracht en van opmerkingen van betrokken partijen, is het passend om de geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen in te voeren, bij te werken of te schrappen. Sommige daarvan worden veelvuldig gebruikt, zoals salpeterzuur in concentraties van meer dan 70% (CAS 7697-37-2) en siliciumcarbidevezels (CAS 409-21-2 en 308076-74-6).
  • Wat betreft de stof lood (CAS 7439-92-1), stelde het RAC in zijn advies van 30 november 2018 voor om dezelfde milieuclassificatie toe te passen op zowel de massieve als de poedervorm. Na heroverweging van dit besluit zal de milieuclassificatie voor de EN 6 EN (de massieve vorm) echter pas worden opgenomen in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 als het RAC de gelegenheid heeft gehad om een ​​herzien advies uit te brengen.
  • Met betrekking tot de stof 2-butoxyethanol (CAS 111-76-2)oftewel ethyleenglycolmonobutylether, zijn er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar voor de gevarenklasse ‘acute toxiciteit (inademing)’. Daarom is vastgesteld dat er behoefte is aan een herzien advies op basis van de nieuwe informatie, terwijl alle andere gevarenklassen die onder het laatste CER-advies vallen, moeten worden opgenomen.

 
Tabel 3 van deel 3 van bijlage VI wordt daarom gewijzigd, zoals uiteengezet in deze bijlage.

De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving, na publicatie op 11 augustus, is gepland voor 31 augustus en de toepassing is verplicht vanaf 1 maart 2022.

U kunt de officiële tekst raadplegen via deze link: ATP 15 – toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182.

Lees ook: Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU