Richtsnoeren kennisgevingen gifcentra 4.0

Richtsnoeren kennisgevingen gifcentra 4.0 – De “Guidance on Poison Centres Notifications” is een oriënterend document over de Europese geharmoniseerde informatie met betrekking tot noodmaatregelen voor de gezondheid (bijlage VIII bij CLP). Bedoeld om...

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020 – De routekaart – die is opgesteld om tegen 2020 alle relevante zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en op te nemen in de kandidaatslijst – heeft zojuist een analyse...

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: overgangsperiode bevestigd. – Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022. Publicatie nieuw richtsnoer Het Europees Agentschap voor...

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd!   Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182   De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot...

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU – De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische stoffen in de...